shaybeck93

10 tekstów – auto­rem jest shaybeck93.

Ile to już ra­zy spoglądam na jej twarz, ile to już raz jej łzy zer­wały sznu­ry moich łez ?
Czy jest sens po raz ko­lej­ny spra­wiać jej przyk­rość znając kon­sekwen­cje? Kon­sekwen­cje ja­kimi będzie [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 4 fiszki • 21 września 2010, 21:57

Ucząc się nie zdo­bywa­my no­wych wiado­mości, tyl­ko zwiększa­my liczbę ludzi niewierzących że po raz ko­lej­ny nau­czy­li się cze­goś co nie będzie im pot­rzeb­ne do końca życia. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 27 czerwca 2010, 12:54

Dlacze­go pisząc mysl in­ter­pre­tuje ja w sposób który nig­dy więcej nie zos­ta­nie użyty prze­ze mnie ani żad­ne­go człowieka ? 

myśl
zebrała 5 fiszek • 14 czerwca 2010, 00:38

Życie jest za­jebiście krótkie a w do­dat­ku nie fair, wiec korzys­taj z niego zaw­sze kiedy bedziesz miał na to okazje... 

myśl
zebrała 7 fiszek • 13 czerwca 2010, 10:46

Wiara- jes­li piek­ny dzień, za który dzieku­jemy bo­gu i pro­simy aby trwał wie­cznie prze­rodzadza sie w koszmar. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 23 maja 2010, 21:50

Boże, naucz mnie re­fero­wać Ciebie in­nym ludziom... 

myśl
zebrała 15 fiszek • 18 maja 2010, 23:02

Przy­jem­ność niszczy natchnienie… 

myśl
zebrała 19 fiszek • 5 maja 2010, 18:25

Ma­rihuana jest dob­ra bo poz­wa­la być prawdziwym... 

myśl
zebrała 5 fiszek • 2 maja 2010, 10:48

X PRZY­KAZAN SZCZESCIA

1. Pros­to­ta jest źródłem praw­dzi­wego szczęścia.
2. Pieniądze od­bierają obus­tronną miłość.
3. Per­spek­ty­wa Bo­ga jest cen­trum nadziei.
4. Mu­zyka kształtu­je włas­ne do­ceniające nas poglądy.
5. In­te­ligen­cja i cha­rak­ter to niepow­tarzal­ne cechy człowieka.
6. Edu­kac­ja i pra­ca niszczą osobowość.
7. Wygląd to tyl­ko przeb­ra­nie diabła.
8. Przy­jaźń to ro­mans uczuć.
9. Sława jest wul­ka­nem kompleksów.
10. Miłości się nie szu­ka, ona już tu jest. 

myśl
zebrała 20 fiszek • 24 kwietnia 2010, 22:01

Wiara jest tyl­ko dla bo­gatych, bo Ci drudzy już daw­no stra­cili nadzieje. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 20 kwietnia 2010, 22:03
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
R S T
Kalendarz
Aktywność